අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. දාන වර්‍ගය

9. අඨපුඤ්ඤාභි සන්‍ද සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, කුශල ධර්ම අට ඉෂ්ටවූ, කමණියවූ, මන වඩන්නාවූ, හිත සැප පිණිස පවතින්නාවූ (ධර්මයෝ) වෙත්.

’’කවර ධර්ම අටෙක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම බුදුන් සරණ ගියේ වෙයි. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, පළමුවන ධර්මය තෙම ඉෂ්ටවූ, කමණීයවූ, මන වඩන්නාවූ හිත සැප පිණිස පවත්නේ වෙයි.

’’තවද මහණෙනි, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ධර්මය සරණ ගියේ වෙයි. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, දෙවන ධර්මය වෙයි.

’’තවද මහණෙනි, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම සංඝයා සරණ ගියේ වෙයි. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, තුන්වෙනි ධර්මය වෙයි.

’’මහණෙනි, මේ පස චෙතනා දානයෝ වෙත්. මහා දානයෝ වෙත්. අග්‍රයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. (ඒ දානයෝ) චිරකාලිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පරම්පරාගතයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පෞරාණිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. අසංකීර්‍ණ වෙත්. අසංකීර්‍ණ පූර්‍ව වෙත්. ශ්‍රමණයන් විසින්ද, බ්‍රාහ්මණයන් (රහතුන්) විසින්ද, පණ්ඩිතයන් විසින්ද, සැක කරණු නොලබත්. සැක නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. පිළිකුල් නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්.

’’කවර දාන පසෙක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම ප්‍රාණඝාතය හැර, ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වූයේ වෙයි. මහණෙනි, ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දෙයි. අවෛරය දෙයි. අව්‍යාපාදය දෙයි. අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දී, අවෛරය දී, අව්‍යාපාදය දී, අප්‍රමාණවූ අභයට, අවෛරයට, අව්‍යාපාදයට, සහභාගී වේ.

’’මහණෙනි, මේ (දානය) අග්‍රයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. (ඒ දානයෝ) චිරකාලිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පරම්පරාගතයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පෞරාණිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. අසංකීර්‍ණ වෙත්. අසංකීර්‍ණ පූර්‍ව වෙත්. ශ්‍රමණයන් විසින්ද, බ්‍රාහ්මණයන් (රහතුන්) විසින්ද, පණ්ඩිතයන් විසින්ද, සැක කරණු නොලබත්. සැක නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. පිළිකුල් නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, පළමුවැනි දානයයි.

’’තවද මහණෙනි, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම අදත්තාදානය (හෙරකම) හැර, අදත්තාදානයෙන් වෙන්වූයේ වෙයි. මහණෙනි, මේ අදත්තාදානයෙන් වෙන්වූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දෙයි. අවෛරය දෙයි. අව්‍යාපාදය දෙයි. අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දී, අවෛරය දී, අව්‍යාපාදය දී, අප්‍රමාණවූ අභයට, අවෛරයට, අව්‍යාපාදයට, සහභාගී වේ. මේ දෙවැනි දානයයි. මහා දානයයි අග්‍රයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. (ඒ දානයෝ) චිරකාලිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පරම්පරාගතයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පෞරාණිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. අසංකීර්‍ණ වෙත්. අසංකීර්‍ණ පූර්‍ව වෙත්. ශ්‍රමණයන් විසින්ද, බ්‍රාහ්මණයන් (රහතුන්) විසින්ද, පණ්ඩිතයන් විසින්ද, සැක කරණු නොලබත්. සැක නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. පිළිකුල් නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, පස්වැනි ධර්මයයි.

’’තවද මහණෙනි, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම හැර, කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් තොරවූයේ වෙයි. මහණෙනි, කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වෙන්වූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දෙයි. අවෛරය දෙයි. අව්‍යාපාදය දෙයි. අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දී, අවෛරය දී, අව්‍යාපාදය දී, අප්‍රමාණවූ අභයට, අවෛරයට, අව්‍යාපාදයට, සහභාගී වේ. මේ තුන්වෙනි දානයයි. මහා දානයයි අග්‍රයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. (ඒ දානයෝ) චිරකාලිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පරම්පරාගතයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පෞරාණිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. අසංකීර්‍ණ වෙත්. අසංකීර්‍ණ පූර්‍ව වෙත්. ශ්‍රමණයන් විසින්ද, බ්‍රාහ්මණයන් (රහතුන්) විසින්ද, පණ්ඩිතයන් විසින්ද, සැක කරණු නොලබත්. සැක නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. පිළිකුල් නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, සවැනි ධර්මයයි.

’’තවද මහණෙනි, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම බොරුකීම හැර, බොරුකීමෙන් තොරවූයේ වෙයි. මහණෙනි, බොරුකීමෙන් වෙන්වූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දෙයි. අවෛරය දෙයි. අව්‍යාපාදය දෙයි. අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දී, අවෛරය දී, අව්‍යාපාදය දී, අප්‍රමාණවූ අභයට, අවෛරයට, අව්‍යාපාදයට, සහභාගී වේ. මේ හතරවැනි දානයයි. මහා දානයයි අග්‍රයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. (ඒ දානයෝ) චිරකාලිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පරම්පරාගතයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පෞරාණිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. අසංකීර්‍ණ වෙත්. අසංකීර්‍ණ පූර්‍ව වෙත්. ශ්‍රමණයන් විසින්ද, බ්‍රාහ්මණයන් (රහතුන්) විසින්ද, පණ්ඩිතයන් විසින්ද, සැක කරණු නොලබත්. සැක නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. පිළිකුල් නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, සත්වැනි ධර්මයයි.

’’තවද මහණෙනි, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ප්‍රමාදයට හේතුවූ රහමෙර (මත්පැන්) පානය හැර, රහමෙර (මත්පැන්) පානයෙන් තොරවූයේ වෙයි. මහණෙනි, මේ රහමෙර (මත්පැන්) පානයෙන් තොරවූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙම අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දෙයි. අවෛරය දෙයි. අව්‍යාපාදය දෙයි. අප්‍රමාණවූ සත්ත්‍වයන්ට අභය දී, අවෛරය දී, අව්‍යාපාදය දී, අප්‍රමාණවූ අභයට, අවෛරයට, අව්‍යාපාදයට, සහභාගී වේ. මේ පස්වැනි දානයයි. මහා දානයයි අග්‍රයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. (ඒ දානයෝ) චිරකාලිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පරම්පරාගතයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. පෞරාණිකයයි දන්නා ලද්දාහු වෙත්. අසංකීර්‍ණ වෙත්. අසංකීර්‍ණ පූර්‍ව වෙත්. ශ්‍රමණයන් විසින්ද, බ්‍රාහ්මණයන් (රහතුන්) විසින්ද, පණ්ඩිතයන් විසින්ද, සැක කරණු නොලබත්. සැක නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. පිළිකුල් නොකරණු ලබන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, අටවැනි ධර්මයයි.

’’මහණෙනි, මේ පින් වැඩෙන්නාවූ, කුසල් වැඩෙන්නාවූ, සැප ගෙන දෙන්නාවූ, සුව ගෙන දෙන්නාවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතුවූ, කුශල ධර්ම අට ඉෂ්ටවූ, කමණියවූ, මන වඩන්නාවූ, හිත සැප පිණිස පවතින්නාවූ (ධර්මයෝ) වෙත්.