අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(7) 2. චාපාල වර්‍ගය

4. ගයාසීස සූත්‍රය

එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගයාගම ආසන්න, ගයාව ඉස්මත්තේ වැඩ වාසය කරණ සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ’’මහණෙනි,’’ යි භික්‍ෂූන් ඇමතූ සේක. ’’ස්වාමීනි,’’ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රතිවචන දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ.

’’මහණෙනි, මම සම්බෝධියෙන් පෙර බුදුනුවූයේ, බෝධිසත්ත්‍වවූයේ, ආලෝකය වනාහි හඳුනම්. රූප නොදකින්නෙමි. මහණෙනි, ඒ මට මේ අදහස විය. ’ඉදින් වනාහි මම ආලෝකය හඳුනන්නෙම් නම්, රූපයන් දකින්නෙම් නම්, මෙසේ මාගේ මේ ඥාන දර්‍ශනය පිරිසිදු වන්නේය’ යනුවෙනි. මහණෙනි, ඒ මම මෑත කාලයක ප්‍රමාද නුවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සිතින් දුරුකළ ආත්මභාව ඇතිව වාසය කරන්නේ ආලෝකයද හඳුනම්. රූපයන්ද දකිමි. ඒ දේවතාවන් සමග නොසිටිමි. කථා නොකරමි. සාකච්ඡාවට නොපැමිණෙමි.

’’ඒ මට මේ අදහස විය. ’ඉදින් වනාහි මම ආලෝකය හඳුනන්නෙම් නම්, රූපයන්ද දකින්නෙම් නම්, ඒ දේවතාවන් සමග සිටින්නෙම් නම්, කථා කරන්නෙම් නම්, සාකච්ඡාවට පැමිණෙම් නම්, මෙසේ මාගේ මේ ඥාන දර්‍ශනය ඉතා පිරිසිදු වන්නේය’ යනුවෙනි. මහණෙනි, ඒ මම මෑත කාලයක ප්‍රමාද නුවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සිතින් දුරුකළ ආත්මභාව ඇතිව වාසය කරන්නේ ආලෝකයද හඳුනම්. රූපයන්ද දකිමි. ඒ දේවතාවන් සමග සිටිමි. කථා කරමි. සාකච්ඡාවට පැමිණෙමි. මේ දේවතාවෝ අසවල් අසවල් දේව නිකායිකයෝයයි නොදනිමි.

’’ඒ මට මේ අදහස විය. ’ඉදින් වනාහි මම ආලෝකය හඳුනන්නෙම් නම්, රූපයන්ද දකින්නෙම් නම්, ඒ දේවතාවන් සමග සිටින්නෙම් නම්, කථා කරන්නෙම් නම්, සාකච්ඡාවට පැමිණෙම් නම්, මේ දේවතාවෝ අසවල් අසවල් දේව නිකායිකයෝයයි දැනගන්නෙම් නම් මෙසේ මාගේ ඥාන දර්‍ශනය පිරිසිදු වන්නේය යනුවෙනි. මහණෙනි, ඒ මම මෑත කාලයක ප්‍රමාද නුවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සිතින් දුරුකළ ආත්මභාව ඇතිව වාසය කරන්නේ ආලෝකයද හඳුනම්. රූපයන්ද දකිමි. ඒ දේවතාවන් සමග සිටිමි. කථා කරමි. සාකච්ඡාවට පැමිණෙමි. මේ දේවතාවෝ අසවල් අසවල් දේව නිකායිකයෝයයි දනිමි. මේ දේවතාවෝ මේ කර්මයාගේ විපාකයෙන් මෙයින් චුතව එහි උපන්නාහුයයි නොදනිමි. මේ දේවතාවෝ මේ කර්මයාගේ විපාකයෙන් මෙයින් චුතව එහි උපන්නාහුයයි දනිමි. මේ දේවතාවෝ මෙසේ ආහාර ඇත්තෝ මෙසේ සුව දුක් විඳින්නෝයයි නොදනිමි. මේ දේවතාවෝ මෙසේ ආහාර ඇත්තෝ මෙසේ සුව දුක් විඳින්නෝයයි දනිමි. මේ දේවතාවෝ මෙසේ දීර්‍ඝායුෂ ඇත්තෝ මෙසේ චිරස්ථායිකයෝයයි නොදනිමි. මේ දේවතාවෝ මෙසේ දීර්‍ඝායුෂ ඇත්තෝ මෙසේ චිරස්ථායිකයෝයයි දනිමි. ඉදින් මම මේ දෙවතාවන් සමග පෙර වාසය කළේද නොකළේදැයි නොදනිමි.

’’ඒ මට මේ අදහස විය. ’ඉදින් වනාහි මම ආලෝකය හඳුනන්නෙම් නම්, රූපයන්ද දකින්නෙම් නම්, ඒ දේවතාවන් සමග සිටින්නෙම් නම්, කථා කරන්නෙම් නම්, සාකච්ඡාවට පැමිණෙම් නම්, මේ දේවතාවෝ අසවල් අසවල් දේවනිකායිකයෝයයි දන්නෙම් නම්, මේ දේවතාවෝ මේ කර්මයාගේ විපාකයෙන් මෙයින් චුතව එහි උපන්නාහයි දන්නෙම් නම්, මේ දේවතාවෝ මෙසේ ආහාර ඇත්තෝ මෙසේ සුව දුක් විඳින්නෝයයි දන්නෙම් නම්, මේ දේවතාවෝ මෙසේ දීර්‍ඝායුෂ ඇත්තෝ මෙසේ චිරස්ථායිකයෝයයි දන්නෙම් නම්, ඉදින් මම මේ දේවතාවන් සමග පෙර වාසය කළේද නොකළේදැයි දැන ගන්නෙම් නම්, මෙසේ මාගේ ඥාන දර්‍ශනය ඉතා පිරිසිදු වන්නේය යනුවෙනි. මහණෙනි, ඒ මම මෑත කාලයක ප්‍රමාද නුවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සිතින් දුරුකළ ආත්මභාව ඇතිව වාසය කරන්නේ ආලෝකයද හඳුනම්. රූපයන්ද දකිමි. ඒ දේවතාවන් සමග සිටිමි, කථා කරමි, සාකච්ඡාවට පැමිණෙමි. මේ දේවතාවෝ අසවල් අසවල් දේව නිකායිකයෝයයි දනිමි. මේ දේවතාවෝ මේ කර්මයාගේ විපාකයෙන් මෙයින් චුතව එහි උපන්නාහුයයි දනිමි. මේ දේවතාවෝ මෙසේ ආහාර ඇත්තෝ මෙසේ සුව දුක් විඳින්නෝයයි දනිමි. මේ දේවතාවෝ මෙසේ දීර්‍ඝායුෂ ඇත්තෝ මෙසේ චිරස්ථායිකයෝයයි දනිමි. ඉදින් මම මේ දෙවතාවන් සමග පෙර වාසය කළේද නොකළේදැයි දනිමි. මහණෙනි, මෙසේ අෂ්ට පරිවෘත්තයක් ඇති උතුම් ඥාන දර්‍ශනය යම් තාක් කල් මා තුළ පහළ නොවීද, ඒ තාක් දෙවියන්, මරුන්, බඹුන් සහිත ලෝකයෙහි මහණ බමුණන් සහිත සත්ත්‍ව වර්ගයා අතරෙහි මේ නිරුත්තර සම්‍යක් සම්බෝධිය ලැබූයෙමියි ප්‍රතිඥා නොකළෙමි.

’’එහෙත් මහණෙනි, යම් කලෙක මෙසේ අෂ්ට පරිවෘත්තයක් ඇති, උතුම් ඥාන දර්‍ශනය මට පහළවීද, මහණෙනි, ඉන් පසු දෙවියන්, මරුන්, බඹුන් සහිත ලෝකයෙහි මහණ බමුණන් සහිත සත්ත්‍ව වර්‍ගයා අතරෙහි මම නිරුත්තර සම්‍යක් සම්බෝධිය ලැබීමියයි ප්‍රතිඥා කළෙමි. මා තුළ දර්‍ශන ඥානය පහළවිය. මගේ චිත්ත විමුක්තිය වෙනස් කළ නොහැක. මේ කෙළවර අත් බවයි. දැන් මතු භවයක් නැත.’’