අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

1. මෙත්තා වර්‍ගය

7. පරියාදින්න දේවදත්ත සූත්‍රය

’’එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර ගිජ්ඣකූට පර්‍වතයෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. එසමයෙහි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙව්දත් තෙරුන් සංඝභෙද කොට එතැනින් පහව ගිය නොබෝ වේලාවකින් ඒ දෙව්දත් තෙරුන් අරභයා භික්‍ෂූන්ට ආමන්ත්‍රණය කොට වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, පැවිදිතෙම කලින් කල තමාගේ විපත්තිය ගැන ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන්නේ නම් යහපති. අනුන්ගේ විපත්තිය ගැනද කලින් කල ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන්නේ නම් යහපති. තමාගේ සම්පත්තිය ගැන කලින් කල ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන්නේ නම් යහපති. අනුන්ගේ සම්පත්තිය ගැනද කලින් කල ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන්නේ නම් යහපති.

’’මහණෙනි, අසද්‍ධර්‍ම අටකින් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි.

’’කවර අටකින්ද යත්? මහණෙනි, ලාභයෙන් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි. අලාභයෙන් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි. අයසින් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි. යසසින් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි. සත්කාරයෙන් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි. අසත්කාරයෙන් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි. පවිටු අදහසින් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි. පාප මිත්‍ර සේවනයෙන් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි.

’’මහණෙනි, අසද්‍ධර්‍ම අටකින් මඩනා ලද්දාවූ, හාත්පසින් යටකොට ගන්නා ලද්දාවූ, සිත් ඇති දේවදත්තයා අපායට හිමිවූවෙකි. නරකයට හිමිවූවෙකි. කල්පයක් නරකයෙහි පැසිය යුත්තෙකි. පිළියම් රහිතවූවෙකි.

,මහණෙනි, පැවිදිතෙම උපන් ලාභය මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි. උපන් අලාභය මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි. උපන් යසස මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි. උපන් අයස මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි. උපන් සත්කාරය මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි. උපන් අසත්කාරය මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි. උපන් පවිටු අදහස මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි. උපන් පාප මිත්‍ර සේවනය මැඩ පවත්වා, මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේ නම් මැනවි.

’’මහණෙනි, පැවිදිතෙම කිනම් ප්‍රයෝජනයක් උදෙසා උපන් ලාභය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද, උපන් අලාභය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද, යසස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද, අයස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද, සත්කාරය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද, අසත්කාරය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද, පවිටු අදහස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද, පාප මිත්‍ර සේවනය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේද,

’’මහණෙනි, යම් හෙයකින් උපන් ලාභය මැඩ නොපවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට කාමාදී ආශ්‍රවයෝ උපදින්නාහු විනාශ දැවිලි වෙත්ද, උපන් ලාභය මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට එපරිද්දෙන් විනාශ දැවිලි නොවෙත්.

’’මහණෙනි, යම් හෙයකින් උපන් අලාභය මැඩ නොපවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට කාමාදී ආශ්‍රවයෝ උපදින්නාහු විනාශ දැවිලි වෙත්ද, උපන් අලාභය මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට එපරිද්දෙන් විනාශ දැවිලි නොවෙත්. උපන් අයස මැඩ නොපවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට කාමාදී ආශ්‍රවයෝ උපදින්නාහු විනාශ දැවිලි වෙත්ද, උපන් අයස මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට එපරිද්දෙන් විනාශ දැවිලි නොවෙත්. උපන් සත්කාරය මැඩ නොපවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට කාමාදී ආශ්‍රවයෝ උපදින්නාහු විනාශ දැවිලි වෙත්ද, උපන් සත්කාරය මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට එපරිද්දෙන් විනාශ දැවිලි නොවෙත්. උපන් අසත්කාරය මැඩ නොපවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට කාමාදී ආශ්‍රවයෝ උපදින්නාහු විනාශ දැවිලි වෙත්ද, උපන් අසත්කාරය මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට එපරිද්දෙන් විනාශ දැවිලි නොවෙත්. උපන් පවිටු අදහස මැඩ නොපවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට කාමාදී ආශ්‍රවයෝ උපදින්නාහු විනාශ දැවිලි වෙත්ද, උපන් පවිටු අදහස මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට එපරිද්දෙන් විනාශ දැවිලි නොවෙත්. උපන් පාප මිත්‍ර සේවනය මැඩ නොපවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට කාමාදී ආශ්‍රවයෝ උපදින්නාහු විනාශ දැවිලි වෙත්ද, උපන් පාප මිත්‍ර සේවනය මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නාවූ ඒ භික්‍ෂුවට එපරිද්දෙන් විනාශ දැවිලි නොවෙත්.

,මහණෙනි, පැවිදිතෙම මේ ප්‍රයෝජනය නිසා උපන් ලාභය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය. උපන් අලාභය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය. උපන් යසස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය. උපන් අයස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය. උපන් සත්කාරය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය. උපන් අසත්කාරය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය. උපන් පවිටු අදහස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය. උපන් පාප මිත්‍ර සේවනය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නේය.

’’මහණෙනි, එහෙයින් මේ ශාසනයෙහි (පැවිදි තෙම) මෙසේ හික්මිය යුතුය. (කෙසේද?) උපන් ලාභය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමු. උපන් අලාභය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමු. උපන් යසස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමු. උපන් අයස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමු. උපන් සත්කාරය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමු. උපන් අසත්කාරය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමු. උපන් පවිටු අදහස මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමු. උපන් පාප මිත්‍ර සේවනය මැඩ පවත්වා මැඩ පවත්වා වාසය කරන්නෙමුයි කියායි. මහණෙනි, තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතුය.’’