අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(8) 3. යමක වර්‍ගය

3. පඨම මරණසති සූත්‍රය

’’එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නාදිකගම්හි ගිඤ්ජකාවසථයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට ඇමතූ සේක. ’’මහණෙනි, මරණසතිය වඩන ලද්දේ, බහුල වශයෙන් පුරුදු කරණ ලද්දේ මහත්පල ඇත්තේ වෙයි. මහානිශංස ඇත්තේ වෙයි. නිවණට බැසගත්තේ, නිවණ කෙළවරකොට ඇත්තේ වෙයි.

’’මහණෙනි, යුෂ්මත්හු මරණ සතිය වඩව්.’’ මෙසේ වදාළ කල්හි එක්තරා භික්‍ෂුවක් මෙය කීයේය. ’’ස්වාමීනි, මම මරණ සතිය වඩමි.’’ යනුයි.

’’මහණෙනි, යුෂ්මතා කෙසේ වනාහි මරණ සතිය වඩන්නේද ?’’

’’ස්වාමීනි, මට මෙහි මෙසේ අදහස් වෙයි. ’මමරෑ දාවල් ජීවත්වන්නෙම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්‍මය සිහිකරන්නෙම් නම් ඉතා යෙහෙක. ඒකාන්තයෙන් මා විසින් බොහෝ දේ කරණ ලද්දේය.’ යනුයි. ස්වාමීනි මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.’’

’’අනෙක් භික්‍ෂුවක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය. ’’ස්වාමිනි, මමත් මරණය සිහි කිරීම භාවිත කෙරෙමි’’ කියාය.

’’භික්‍ෂුව, ඔබ කෙසේ මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙහිද?’’ ’’ස්වාමීනි, මෙහිලා මට අනේ ඇත්තෙන්ම මම දවසේ ජීවත් වෙම් නම් භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.

’’අනෙක් භික්‍ෂුවක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය. ’’ස්වාමිනි, මමත් මරණය සිහි කිරීම භාවිත කෙරෙමි’’ කියාය.

’’භික්‍ෂුව, ඔබ කෙසේ මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙහිද?’’ ’’ස්වාමීනි, මෙහිලා මට අනේ ඇත්තෙන්ම මම දවසින් අඩක් ජීවත් වන්නෙම් නම් භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය සිහි කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.

’’අනෙක් භික්‍ෂුවක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය. ’’ස්වාමිනි, මමත් මරණය සිහි කිරීම භාවිත කෙරෙමි’’ කියාය.

’’භික්‍ෂුව, ඔබ කෙසේ මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙහිද?’’ ’’ස්වාමීනි, මෙහිලා මට අනේ ඇත්තෙන් යම් අතරක එකම පිණ්ඩපාතයක් වළඳමි. ඒ අතර ජීවත් වෙම් නම් භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.

’’අනෙක් භික්‍ෂුවක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය. ’’ස්වාමිනි, මමත් මරණය සිහි කිරීම භාවිත කෙරෙමි’’ කියාය.

’’භික්‍ෂුව, ඔබ කෙසේ මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙහිද?’’ ’’ස්වාමීනි, මෙහිලා මට අනේ ඇත්තෙන්ම මම යම් අතරක පිණ්ඩපාතයෙන් අඩක් වළඳම්ද, ඒ අතරෙහි ජීවත් වන්නෙම් නම් භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.

’’අනෙක් භික්‍ෂුවක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය. ’’ස්වාමිනි, මමත් මරණය සිහි කිරීම භාවිත කෙරෙමි’’ කියාය.

’’භික්‍ෂුව, ඔබ කෙසේ මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙහිද?’’ ’’ස්වාමීනි, මෙහිලා මට අනේ ඇත්තෙන්ම මම යම් අතරක බත් පිඬු හතරක් හෝ පහක් යම්තම් වළඳා කල් යවම්ද, ඒ අතර භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.

’’අනෙක් භික්‍ෂුවක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය. ’’ස්වාමිනි, මමත් මරණය සිහි කිරීම භාවිත කෙරෙමි’’ කියාය.

’’භික්‍ෂුව, ඔබ කෙසේ මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙහිද?’’ ’’ස්වාමීනි, මෙහිලා මට අනේ ඇත්තෙන්ම මම යම් අතරක එක් බත් පිඬක් යම්තම් වළඳා කල් යවම්ද ඒ අතර භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.

’’අනෙක් භික්‍ෂුවක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය. ’’ස්වාමිනි, මමත් මරණය සිහි කිරීම භාවිත කෙරෙමි’’ කියාය.

’’භික්‍ෂුව, ඔබ කෙසේ මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙහිද?’’ ’’ස්වාමීනි, මෙහිලා මට අනේ ඇත්තෙන්ම මම යම් අතරක ආශ්වාස කොට ප්‍රශ්වාස කරම්ද, ප්‍රශ්වාස කොට ආශ්වාස කරම්ද, ඒ අතර භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි.

මෙසේ කී විට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන්ට මෙසේ වදාළහ. මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’ ස්වාමීනි, මම මෙසේ මරණ සතිය වඩමි. මා විසින් කටයුතු දේ ඒකාන්තයෙන් බොහෝ වන්නේය’’ යි මරණය සිහි කිරීම කෙරේද,

’’මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’අනේ ඇත්තෙන්ම මම දවසේ ජීවත් වෙම් නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්‍මය මෙණෙහි කරන්නෙමි. මා විසින් කටයුතු දේ ඒකාන්තයෙන් බොහෝ වන්නේය’’ යි මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරේද,

’’මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’අනේ ඇත්තෙන්ම මම දවසින් අඩක් ජීවත් වන්නෙම් නම් භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. මා විසින් කටයුතු දේ ඒකාන්තයෙන් බොහෝ වන්නේය’’ යි මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරේද,

’’මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’අනේ ඇත්තෙන් මම යම් අතරක එකම පිණ්ඩපාතයක් වළඳමි. ඒ අතර ජීවත් වෙම් නම් භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. මා විසින් කටයුතු දේ ඒකාන්තයෙන් බොහෝ වන්නේය’’ යි මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරේද,

’’මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’අනේ ඇත්තෙන්ම මම යම් අතරක පිණ්ඩපාතයෙන් අඩක් වළඳම්ද, ඒ අතරෙහි ජීවත් වන්නෙම් නම් භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. මා විසින් කටයුතු දේ ඒකාන්තයෙන් බොහෝ වන්නේය’’ යි මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරේද,

’’මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’අනේ ඇත්තෙන්ම මම යම් අතරක බත් පිඬු හතරක් හෝ පහක් යම්තම් වළඳා කල් යවම්ද, ඒ අතර භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්‍මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. මා විසින් කටයුතු දේ ඒකාන්තයෙන් බොහෝ වන්නේය’’ යි මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරේද,

’’මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූහු ප්‍රමාදව වෙසෙත්යයිද, ආශ්‍රවයන් ගෙවීම පිණිස, මරණය සිහි කිරීම සෙමෙන් භාවිත කරත්යයිද, කියනු ලැබෙත්.

’’මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’අනේ ඇත්තෙන් මම යම් අහරක එක් බත් පිඩක් යම්තම් වළඳා කල් යවම්ද, ඒ අතර ජීවත් වන්නෙමි. භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. මා විසින් කටයුතු දේ බොහෝ වන්නේයයි මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරේද,

’’මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක්, ’’අනේ ඇත්තෙන් මම යම් අතරක හුස්ම ඇද පිට කරම්ද, හුස්ම පිටකර ඇද ගනිම්ද, ඒ අතර භාග්‍යවතුන්ගේ ධර්මය මෙනෙහි කරන්නෙමි. මා විසින් කටයුතු දේ බොහෝ වන්නේයයි මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරේද,

’’මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූහු අප්‍රමාදව වෙසෙත්යයිද, ආශ්‍රවයන් ගෙවීම පිණිස තියුණු ලෙස මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කෙරෙත්යයිද කියනු ලැබෙත්. මහණෙනි, එබැවින් මෙහි ලා අප්‍රමාදව වසන්නමු. ආශ්‍රව ගෙවීම පිණිස තියුණු ලෙස මරණය සිහි කිරීම භාවිතා කරමුයි මෙසේ හික්මිය යුතුය. මෙසේම තොප විසින් හික්මිය යුතුය.