අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

1. පළමු වෙනි පණ්ණාසකය

2. සීහනාද වර්‍ගය

3. කොට්ඨිත - ශාරීපුත්ත සූත්‍රය

ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහා කොට්ඨිත ස්ථවිරයන් වහන්සේ, ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්ත ස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැන්හි පැමිණි සේක. පැමිණ ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ සමග සතුටුවීය. සතුටුවියයුතු කථාවද, සිහි කටයුතු කථාද කොට නිමවා එකත්පසෙක උන් සේක. එකත්පසෙක උන්නාවූ ආයුෂ්මත් මහා කොට්ඨිත ස්ථවිරයන් වහන්සේ, ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේට මේ කාරණය කී සේක.

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් (මේ ආත්මයෙහිම විඳිය යුතුද), ඒ කර්‍මය මට පරලෙව්හිදී විඳිය යුතු වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ ’’ඇවැත්නි, මෙය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් පරලොවදී විඳිය යුතු වේද, ඒ කර්‍මය මට මේ ආත්මයෙහි විඳිය යුතු වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, ඒ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් සැප විඳුවාද, ඒ කර්‍මය මට සැප විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් දුක විඳුවාද, ඒ කර්‍මය මට සැප විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් පැසී විඳුවාද, ඒ කර්‍මය මට නො පැසී විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් නො පැසී විඳුවාද, ඒ කර්‍මය මට පැසී විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් බොහෝ විඳිය යුතුද, ඒ කර්‍මය මට ටිකක් විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් ටිකක් විඳුවන්නක් වේද, ඒ කර්‍මය මට බොහෝ විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් විඳිය යුතුද, ඒ කර්‍මය මට නොවිඳිය යුත්තක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් නොවිඳින්නක් වේද, ඒ කර්‍මය මට විඳින්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් (මේ ආත්මයෙහිම විඳිය යුතුද), ඒ කර්‍මය මට පරලෙව්හිදී විඳිය යුතු වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ මෙසේ විචාරනු ලබන්නේ, ’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේ’ යයි කියන්නෙහිය.

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් පරලොවදී විඳිය යුතු වේද, ඒ කර්‍මය මට මේ ආත්මයෙහි විඳිය යුතු වේවායි මේ කාරණය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාදැ?’’ යි විචාරණු ලබන්නේම ’’ඇවැත්නි, ඒ කාරණය නොවේය’’ යි කියන්නෙහිය.

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් සැප විඳුවාද, ඒ කර්‍මය මට සැප විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’ මේ කාරණය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාදැ?’’ යි විචාරණු ලබන්නේම ’’ඇවැත්නි, ඒ කාරණය නොවේය’’ යි කියන්නෙහිය. ’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් පැසී විඳුවාද, ඒ කර්‍මය මට නො පැසී විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’ මේ කාරණය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාදැ?’’ යි විචාරණු ලබන්නේම ’’ඇවැත්නි, ඒ කාරණය නොවේය’’ යි කියන්නෙහිය. ’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් බොහෝ විඳිය යුතුද, ඒ කර්‍මය මට ටිකක් විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’ මේ කාරණය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාදැ?’’ යි විචාරණු ලබන්නේම ’’ඇවැත්නි, ඒ කාරණය නොවේය’’ යි කියන්නෙහිය. ’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, කිමෙක්ද? යම් කර්‍මයක් ටිකක් විඳුවන්නක් වේද, ඒ කර්‍මය මට බොහෝ විඳුවන්නක් වේවායි මේ පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’ - ’’ඇවැත්නි, මේ කාරණය නොවේමැයි.’’ මේ කාරණය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාදැ?’’ යි විචාරණු ලබන්නේම ’’ඇවැත්නි, ඒ කාරණය නොවේය’’ යි කියන්නෙහිය. යම් කර්මයක් විඳිය යුතු වේද, ඒ කර්මය මට නොවිඳින්නක් වේවායි මේ කාරණය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාදැ?’’ යි විචාරණු ලබන්නේම ’’ඇවැත්නි, ඒ කාරණය නොවේය’’ යි කියන්නෙහිය. යම් කර්මයක් නොවිඳින්නක් වේද, මට ඒ කර්මය විඳිය යුත්තක් වේවායි ඇවැත්නි, එසේනම් කුමක් පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද?’’

’’ඇවැත්නි, නොදන්නා ලද, ඉටා නොගන්නා ලද, නොපැමිණෙන ලද, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන ලද, අවබෝධය නොකරන ලද යමක් වන්නේද, එය දැන ගැනීම පිණිස, (එය) දැකීම පිණිස, (එයට) පැමිණීම පිණිස, (එය) ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස, එය අවබෝධ කිරීම පිණිස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරයි. යමක් දැනගැනීම පිණිස, (යමක්) දැකීම පිණිස, (යමකට) පැමිණීම පිණිස, යමක් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස, (යමක) අවබෝධය පිණිස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරාද, නොපැමිණියාවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරණ ලද්දාවූ, අවබෝධ නොකරණ ලද්දාවූ, කුමක් නම් වන්නේද?

’’ඇවැත්නි, මේ දුකයයි නොදන්නා ලද්දේ, බැස නොගන්නා ලද්දේ, නො පැමිණෙන ලද්දේ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන ලද්දේ, අවබෝධ නොරන ලද්දේ වේද, එය දැන ගැනීම පිණිස, (එය) දැකීම පිණිස, (එයට) පැමිණීම පිණිස, (එය) ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස, එය අවබෝධ කිරීම පිණිස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරයි.

’’ඇවැත්නි, මේ දුක්ඛ සමුදයයයි නොදන්නා ලද්දේ, බැස නොගන්නා ලද්දේ, නො පැමිණෙන ලද්දේ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන ලද්දේ, අවබෝධ නොරන ලද්දේ වේද, එය දැන ගැනීම පිණිස, (එය) දැකීම පිණිස, (එයට) පැමිණීම පිණිස, (එය) ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස, එය අවබෝධ කිරීම පිණිස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරයි.

’’ඇවැත්නි, මේ දුක්ඛ නිරෝධයයයි නොදන්නා ලද්දේ, බැස නොගන්නා ලද්දේ, නො පැමිණෙන ලද්දේ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන ලද්දේ, අවබෝධ නොරන ලද්දේ වේද, එය දැන ගැනීම පිණිස, (එය) දැකීම පිණිස, (එයට) පැමිණීම පිණිස, (එය) ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස, එය අවබෝධ කිරීම පිණිස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරයි.

’’ඇවැත්නි, මේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී ප්‍රතිපදාවයයි නොදන්නා ලද්දේ, බැස නොගන්නා ලද්දේ, නො පැමිණෙන ලද්දේ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන ලද්දේ, අවබෝධ නොරන ලද්දේ වේද, එය දැන ගැනීම පිණිස, (එය) දැකීම පිණිස, (එයට) පැමිණීම පිණිස, (එය) ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස, එය අවබෝධ කිරීම පිණිස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරයි.

’’ඇවැත්නි, මෙය නොදන්නා ලද්දේ, බැස නොගන්නා ලද්දේ, නො පැමිණෙන ලද්දේ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන ලද්දේ, අවබෝධ නොරන ලද්දේ වේද, එය දැන ගැනීම පිණිස, (එය) දැකීම පිණිස, (එයට) පැමිණීම පිණිස, (එය) ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස, එය අවබෝධ කිරීම පිණිස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහණදම් පුරයි.