අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

1. පළමු වෙනි පණ්ණාසකය

3. සත්තාවාස වර්‍ගය

4. නවසත්තාවාස සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මොවුහු සත්ත්‍වයන් වසන තැන් නවයය.

’’කවර නවයක්ද? මිනිසුන් මෙන්ද, ඇතැම් දෙවියන් මෙන්ද, ඇතැම් දුගතියෙහි උපන්නවුන් මෙන්ද, නානාත්ම කාය ඇති, නානාත්ම හා සංඥා ඇති, සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ පළමුවෙනි සත්ත්‍වාවාසයයි. මහණෙනි, කල්පයේ පළමුව පහළවූ බ්‍රහ්මකායික දෙවියන් මෙන් නානාත්ම කාය ඇති, එක සමාන සංඥා ඇති, සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහුය. මෙය දෙවෙනි සත්ත්‍වාවාසයයි. මහණෙනි, ආභස්සර දෙවියන් මෙන් එක සමාන කාය ඇති, නානාත්ම සංඥා ඇති සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ තුන්වෙනි සත්ත්‍වාවාසයයි. මහණෙනි, සුභකින්නක දෙවියන් මෙන් එක සමාන කායවූ, එක සමාන සඤ්ඤාවූ, සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ සතරවෙනි සත්ත්‍වාවාසයයි. මහණෙනි, අසඤ්ඤසත්ත දෙවියන් මෙන් සංඥාවක් නැත්තාවූ, විඳීමක් නැත්තාවූ, සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ පස්වෙනි සත්තාවාසයයි. මහණෙනි, සර්‍වප්‍රකාරයෙන් රූප හැඟීම ඉක්මවීමෙන්ද, ක්‍රොධ සිතිවිලි (දුරු කිරීමෙන්) නානාත්ම සංඥාවන් මෙනෙහි නොකිරීමෙන් ’’ආකාශය අනන්තයයි’’ ගන්නා සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ සයවෙනි සත්තාවාසයයි.

’’මහණෙනි, සර්‍වප්‍රකාරයෙන් ආකාසානඤ්චායතනය ඉක්ම විඤ්ඤාණය අනන්තයයි ගන්නා සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ සත්වෙනි සත්තාවාසයයි.

’’මහණෙනි, සර්‍වප්‍රකාරයෙන් විඤ්ඤාණඤ්චායතනය ඉක්ම කිසිවක් නැත්තේයයි ගන්නා සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ අටවෙනි සත්ත්‍වාවසයයි.

’’මහණෙනි, සර්‍වප්‍රකාරයෙන් ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය ඉක්ම සංඥාවක් නැත, සංඥාවක් නැත්තේ නොවේය, යන හැඟීම් ඇති සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ නවවෙනි සත්තාවාසයයි.’’