අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

1. පළමු වෙනි පණ්ණාසකය

3. සත්තාවාස වර්‍ගය

10. ආඝාත විනය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ නවය වෛර නැතිකිරීම් වෙති.’’

’’කවර නවයක්ද? ’මට අනර්ත්‍ථය පිණිස හැසුරුනේය. එය මට කොතනකින් ලැබිය යුතුදැ’ යි ආඝාතය දුරු කරයි. ’මට අනර්ත්‍ථය පිණිස හැසිරේයයි. එය මට කොතැනකින් ලැබිය යුතුදැ’ යි වෛරය දුරු කරයි. ’මට අනර්ත්‍ථය පිණිස හැසිරෙන්නේයයි. එය මෙහි කොතැනකින් ලැබිය යුතුදැ’ යි වෛරය දුරු කරයි. ’මට ප්‍රියවූ මනාප වූවහුට අනර්ත්‍ථය පිණිස හැසුරුනේයයි, අනර්ත්‍ථය පිණිස හැසිරේයයි. අනර්ත්‍ථය පිණිස හැසිරෙන්නේයයි එය මෙහි කොතැනකින් ලැබිය යුතුදැ’ යි වෛරය දුරු කරයි. ’මට අප්‍රියවූ අමනාප වූවහුට අර්ත්‍ථය පිණිස හැසුරුනේය, අර්ත්‍ථය පිණිස හැසිරේය. අර්ත්‍ථය පිණිස හැසිරෙන්නේයයි එය මෙහි කොතැනකින් ලැබිය යුතුදැ’ යි වෛරය දුරු කරයි. මහණෙනි, මේ වෛරය දුරු කිරීම් නවයය.’’