අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

1. පළමු වෙනි පණ්ණාසකය

3. සත්තාවාස වර්‍ගය

11. අනුපුබ්බ නිරෝධ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ අනු පිළිවෙලින් වන නැතිවීම් නවයෙකි.

’’කවර නවයක්ද? ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණියහුගේ කාම සංඥාව නැති වෙයි. වීතීයධ්‍යානයට පැමිණියහුගේ විතර්‍ක විචාරයෝ නැති වෙත්. තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණියහුගේ ප්‍රීතිය නැතිවේ. චතුර්ත්‍ථධ්‍යානයට පැමිණියහුගේ ආශ්වාස ප්‍රස්වාසයෝ නැතිවෙත්. ආකාසානඤ්චායතනයට පැමිණියහුගේ රූප හැඟීම නැතිවේ. විඤ්ඤාණඤ්චායතනයට පැමිණියහුගේ ආකාසානඤ්චායතන හැඟීම නැතිවේ. ආකිඤ්චායතනයට පැමිණියහුගේ විඤ්ඤාණඤ්චායතන හැඟීම නිරුද්‍ධවේ. නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයට පැමිණියහුගේ ආකිඤ්චාඤ්ඤායතන හැඟීම නැතිවේ. නිරෝධ සමාපත්තියට පැමිණියහුගේ සංඥාවද වේදනාවද නැති වෙති. මහණෙනි, මේ අනු පිළිවෙලින් වන නැතිවීම් නවයෙකි.

තුනවෙනි සත්තාවාස වර්‍ගය නිමි.