අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

1. පළමු වෙනි පණ්ණාසකය

1. සම්බොධි වර්‍ගය

5. බලසඞ්ගහවත්‍ථු සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ බල සතර දෙනෙකි. කවර සතරක්ද? පඤ්ඤා බලය, විරිය බලය, අනවජ්ජ බලය, සඞ්ගහ බලය යන සතරයි.

’’මහණෙනි, පඤ්ඤා බලය කවරිද? අකුසල්වූ, අකුසල නම් වූ, යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද? කුසල්වූ, කුසල නම් මේ ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, සාවද්‍ය (වැරදි සහිත) සාවද්‍ය නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, අනවද්‍ය (වැරදි නැති) අනවද්‍ය නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, කණ (කලු) කණ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, සුක්ක (සුදු) සුක්ක නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, අසෙවිතබ්බ (සේවනය නොකළ යුතු) අසෙවිතබ්බ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, සෙවිතබ්බ (සේවනය කළ යුතු) සෙවිතබ්බ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, නාලමරිය (ආර්‍ය්‍යභාවය කිරීමට සුදුසු බවක් නැති) නාලමරිය නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, අලමරිය (ආර්‍ය්‍යභාවය කිරීමට සුදුසු බවක් ඇති) අලමරිය නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, ඒ ධර්මයෝ ඔහුගේ ප්‍රඥාවෙන් දක්නා ලද්දාහු වෙත්ද, පුරුදු කරණ ලද්දාහු වෙත්ද, මහණෙනි, මේ පඤ්ඤා බලයයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, විරිය බලය කවරේද? අකුසල්වූ, අකුසල නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, සාවජ්ජ (වැරදි සහිත) සාවජ්ජ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, කණ්හ (කලු) කණ්හ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, අසෙවිතබ්බ (සේවනය නොකළ යුතු) අසෙවිතබ්බ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, නාලමරිය (ආර්‍ය්‍යභාවයක් කිරීමට සමත් නොවූ) නාලමරිය නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, ඒ ධර්මයන්ගේ නැති කිරීම පිණිස කැමැත්ත උපදවයිද, ව්‍යායාම් කරයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන් ගනීද, සිත දැඩි කොට ගනීද, පධන් වීර්‍ය්‍යය කරයිද, කුසල්වූ කුසල නම් යම් ධර්ම කෙණෙක් වෙත්ද, අනවජ්ජ (වැරදි නැති) අනවජ්ජ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, සුක්ක (සුදු) සුක්ක නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, සෙවිතබ්බ (සෙවනය කළ යුතු) සෙවිතබ්බ නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, අලමරිය (ආර්‍ය්‍ය භාවය කිරිමට සමත්) අලමරිය නම් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, ඒ ධර්මයන්ගේ ලැබීම පිණිස, කැමැත්ත උපදවයිද, ව්‍යායාම් කරයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන් ගනීද, සිත දැඩි කොට ගනීද, පධන් වීර්‍ය්‍යය කරයිද, මහණෙනි, මේ වීර්‍ය්‍ය බලයයි.

’’මහණෙනි, අනවජ්ජ බලය කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි අරිය සාවක තෙම නිවැරැදි කාය කර්මයෙන් යුක්ත වෙයිද, නිවැරැදි වාක් කර්මයෙන් යුක්ත වෙයිද, නිවැරැදි මනො කර්මයෙන් යුක්ත වෙයිද, මහණෙනි, මේ අනවජ්ජ බලයයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, සංගහ බලය කවරේද? මහණෙනි, මේ සංගහ වත්‍ථු සතරකි. දානය, ප්‍රිය වචන කීමය, අත්‍ථචරියාය, සමානත්තතා (යන සතරය.) මහණෙනි, දානයන් අතුරෙන් යම් මේ ධර්ම දානයක් වෙයිද, එය අග්‍රයි. මහණෙනි, ප්‍රිය වචන කීම් අතුරෙන් ප්‍රයෝජනය ඇති කන් මෙහෙයවන්නෙකුට දහම් දෙසයිද, මෙය අග්‍රයි. මහණෙනි, අත්‍ථචරියාවන් අතුරෙන් යම් මේ සැදැහැත්තෙකු සද්‍ධා සම්පදාවෙහි සමාදන් කරවාද, යොදවාද, පිහිටුවාද, දුසිල් වූවෙකු සිල් සම්පදාවෙහි සමාදන් කරවාද, යොදවාද, පිහිටුවාද, මසුරෙකු චාග සම්පදාවෙහි සමාදන් කරවාද, යොදවාද, පිහිටුවාද, නුවණැත්තෙකු පඤ්ඤාසම්පදාවෙහි සමාදන් කරවාද, යොදවාද, පිහිටුවාද, මෙය අග්‍රයි. මහණෙනි, සමානත්තතාවන් අතුරෙන් යම්තම් සෝතාපන්නයෙක් සොතාපන්නයෙකුට සමානත්තවේද, සකදාගාමියෙක් සකදාගාමියෙකුට සමානත්තවේද, අනාගාමියෙක් අනාගාමියෙකුට සමානත්තවේද, රහත් පුද්ගලයෙක් රහත් පුද්ගලයෙකුට සමානත්තවේද, මෙය අග්‍රයි. මහණෙනි, මේ සංගහ බලයයි. මහණෙනි, මේ බල සතර දෙන වෙත්.

’’මහණෙනි, මේ සතර බලයන්ගෙන් යුත් අරියසාවක තෙම බිය පසක් ඉක්මවූයේ වෙයි. ඒ බිය පස කවරහුද? ආජීවික භය, අසිලෝක භය, පරිසසාරජ්ජ භය, මරණ භය, දුගති භය (යන පසයි.)

’’මහණෙනි, ඒ අරියසාවක තෙම මෙසේ කල්පනා කරයි. මම ආජීවික ජීවත්වීමට බිය නොවෙමි. කවර හෙයින් ආජීවික භයට බිය වෙම්ද, මට පඤ්ඤා බලය, විරිය බලය, අනවජ්ජ බලය, සංගහ බලය, යන බල සතරක් ඇත. නුවණ නැත්තෙක් ආජීවික භයට බිය වෙයි. කුසීතයෙක් ආජීවික භයට බිය වෙයි. වැරදි සහිත කාය කර්ම ඇත්තෙක්, වාක් කර්ම ඇත්තෙක්, මනො කර්ම ඇත්තෙක් ආජීවික භයට බිය වෙයි. සංග්‍රහ නොකරන්නෙක් ආජීවික භයට බිය වෙයි. මම අසිලොක (අකීර්ති) භයට බිය නොවෙමි. මම පරිස සාරජ්ජ (පිරිසේ නොඇල්මට) බිය නොවෙමි. මම මරණ භයට බිය නොවෙමි. මම දුගති භයට බිය නොවෙමි. මට පඤ්ඤා බලය, විරිය බලය, අනවජ්ජ බලය, සංගහ බලය යන බල සතරක් ඇත. නුවණ නැත්තෙක් දුග්ගති භයට බිය වෙයි. කුසීතයෙක් දුග්ගති භයට බිය වෙයි. සාවජ්ජ (වැරදි සහිත) කාය කර්ම ඇත්තෙක්, වාක් කර්ම ඇත්තෙක්, මනො කර්ම ඇත්තෙක් දුගති භයට බිය වෙයි. සංග්‍රහ නොකරන්නෙක් දුගති භයට බිය වෙයි. මහණෙනි, මේ බල සතරෙන් යුත් අරිය සාවක තෙම මේ භය පස ඉක්මවූයේ වෙයි.