අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(6) 1. ඛෙම වර්‍ගය

11. නවපහාතබ්බ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ධර්‍ම නවයක් හැර නොදමා රහත් බව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්ට නුසුදුසුය.

’’කවර නවයක්ද යත්? රාගය, දොසය, මොහය, ක්‍රොධය, බද්ධ වෛරය, ගුණමකුකම, අනුන්ගේ දොස් සෙවීම, ඊෂ්‍යාව, මසුරුකම යනුයි. මහණෙනි, ධර්‍ම නවයක් හැර නොදමා රහත් බව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්ට නුසුදුසුය.

’’මහණෙනි, ධර්‍ම නවයක් හැර දමා රහත් බව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්ට සුදුසුය. කවර නවයක්ද යත්? රාගය, දොසය, මොහය, ක්‍රොධය, බද්ධ වෛරය, ගුණමකුකම, අනුන්ගේ දොස් සෙවීම, ඊෂ්‍යාව, මසුරුකම යනුයි.

මහණෙනි, ධර්‍ම නවයක් හැර දමා රහත් බව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්ට සුදුසුය.

ඛෙම වර්‍ගය නිමි.