අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(7) 2. සතිපට්ඨාන වර්‍ගය

1. සික්ඛාදුබ්බල්‍ය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පසක් ශික්‍ෂා දුර්බල්‍යයෝය. (ශික්‍ෂාවගේ දුර්වලභාව කිරීම්හුය.)

’’කවර පසෙක්ද යත්? ප්‍රාණාතිපාතය, අදින්නාදානය, කාමෙසුමිච්ඡාචාරය, මුසාවාදය, සුරාමෙරයමජ්ජපමාදට්ඨානය යනුයි. මහණෙනි, මේ පසක් ශික්‍ෂා දුර්බල්‍යයෝය. (ශික්‍ෂාවගේ දුර්වලභාව කිරීම්හුය.)

’’මහණෙනි, මේ පඤ්ච ශික්‍ෂා දුර්බල්‍යයන්ගේ හැර දැමීම පිණිස සතර සතිපට්ඨානයෝ වැඩිය යුත්තාහ.

’’කවර සතරක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම කෙළෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, ශරීරයෙහි දැඩි ආසාව හා නොසතුටුබව දුරුකොට, ශරීරයෙහි ශරීරය අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, වේදනාවන්හි වේදනාව අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, සිතෙහි සිත් අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, කෙළෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, වේදනා ලෝකයෙහි දැඩි ආසාව හා නොසතුටුබව සංසිඳුවා, වෙදනාවන්හි වෙදනාව අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, මහණෙනි, මේ පඤ්ච ශික්‍ෂා දුර්බල්‍යයන්ගේ හැර දැමීම පිණිස සතර සතිපට්ඨානයෝ වැඩිය යුත්තාහ.