අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(7) 2. සතිපට්ඨාන වර්‍ගය

2. නීවරණ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ නීවරණ පසක් වෙත්.

(ඉතිරි කොටස සිංහල පරිවර්ථනයේ නොමැත)