අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(7) 2. සතිපට්ඨාන වර්‍ගය

10. විනිබන්‍ධ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, චිත්තය පිළිබඳ මේ බැඳීම් පසෙකි.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම කාමයන්හි පහනොවූ රාග ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ ඡන්දය ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ ප්‍රේම ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ (කාම) පිපාස ඇත්තේ වේ. පහ නොවූ (කාම) පරිඩාහ ඇත්තේ වේ. පහ නොවු කාම තෘෂ්ණා ඇත්තේ වේ.

’’මහණෙනි, යම් ඒ භික්‍ෂුවක් තෙම කාමයන්හි පහ නොවූ රාග ඇත්තේ වේද, පහ නොවූ කාමච්ඡන්ද (කාමාසා) ඇත්තේ වේද, පහ නොවූ (කාම) ප්‍රේම ඇත්තේ වේද, පහ නොවූ (කාම) පිපාස ඇත්තේ වේද, පහ නොවූ කාම පරිඩාහ ඇත්තේ වේද, පහ නොවූ (කාම) තෘෂ්ණා ඇත්තේ වේද, අධික උත්සාහය පිණිසද, අනුයෝගය පිණිසද, නිතර ක්‍රියා කිරීම පිණිසද, ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍යය පිණිසද, යමෙකුගේ සිත නොනැමේද, මේ පළමුවෙනි සිතේ බැඳීමයි.

’’මහණෙනි, නැවතද අනිකක් කියමි. මහණතෙම කාමයෙහි පහනොවූ රාග ඇත්තේ වේද, රූපයෙහි පහ නොවූ රාග ඇත්තේ වේද. ඇතිතාක් බඩ පිරෙන තුරු වළඳා සෙය්‍ය සුඛයෙහි (සයන සැපයෙහි) ස්පර්‍ශ සැපයෙහි, මිද්‍ධ සැපයෙහි යෙදුනේ වෙසේද, ’’මම මේ සීලයෙන් හෝ, මේ ව්‍රතයෙන් හෝ, මේ තපසින් හෝ, මේ බඹසරින් හෝ, දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි. දෙවියන්ගෙන් එක්තරා කෙනෙක් හෝ වන්නෙමියි එක්තරා දේව නිකායයක් ප්‍රාන්‍ර්‍ථනා කොට බඹසර වෙසේය’ කියායි.

’’මහණෙනි, යම් ඒ මහණෙක්තෙම, ’මම මේ සීලයෙන් හෝ, ව්‍රතයෙන් හෝ, තපසින් හෝ, බඹසරින් හෝ, දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි. දෙවියන්ගෙන් කෙනෙක් හෝ වන්නෙමි.’ එක්තරා දේව නිකායයක් ප්‍රාර්ත්‍ථනා කොට බඹසර වෙසේද, අධික උත්සාහය පිණිසද, අනුයෝගය පිණිසද, නිතර ක්‍රියා කිරීම පිණිසද, ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍යය පිණිසද, යමෙකුගේ සිත නොනැමේද, මේ පස්වෙනි සිතේ බැඳීමයි.

’’මහණෙනි, මේ වනාහි පංච චෙතො විනිබන්‍ධනයෝය. මහණෙනි, මේ චිත්තය සම්බන්ධ පංච විනිබන්ධනයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස මේ සතර සතිපට්ඨානයෝ වැඩිය යුත්තාහ. කවර සතරක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම කෙළෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, ශරීරයෙහි දැඩි ආසාව හා නොසතුටුබව දුරුකොට, ශරීරයෙහි ශරීරය අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, වේදනාවන්හි වේදනාව අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, සිතෙහි සිත් අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, කෙළෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, වේදනා ලෝකයෙහි දැඩි ආසාව හා නොසතුටුබව සංසිඳුවා, වෙදනාවන්හි වෙදනාව අනුව බලන සුළුවූයේ වෙසේද, මහණෙනි, පංච චෙතොවිනිබන්‍ධනයන්ගේ හැර දැමීම පිණිස සතර සතිපට්ඨානයෝ වැඩිය යුත්තාහ.

සතිපට්ඨාන වර්‍ගය නිමි.