අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(8) 3. සම්මප්පධාන වර්‍ගය

10. නීවරණ සම්මප්පධාන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පසක් චිත්තයාගේ විනිබන්‍ධයෝය.

’’කවර පසක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම කාමයන්හි පහනොවූ රාග ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ ඡන්දය ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ ප්‍රේම ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ (කාම) පිපාස ඇත්තේ වේ. පහ නොවූ (කාම) පරිඩාහ ඇත්තේ වේ. පහ නොවු කාම තෘෂ්ණා ඇත්තේ වේ. මහණෙනි, මේ චිත්තය පිළිබඳ විනිබන්ධ පසය.

’’මහණෙනි, මේ චිත්තය පිළිබඳ විනිබන්ධ පසේ ප්‍රහාණය පිණිස සතර සම්‍යක් ප්‍රධානයෝ වැඩිය යුත්තාහුය.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම නූපන්නාවූ ලාමක අකුසල ධර්‍මයන්ගේ නොඉපදීම පිණිස ඡන්දය උපදවයිද, ව්‍යායම් කෙරෙයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන්ගනියිද, සිත ප්‍රග්‍රහණය කරයිද, මොනවට පිහිටුවයිද,

’’උපන්නාවූ ලාමක අකුසල ධර්‍මයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස ඡන්දය උපදවයිද, ව්‍යායම් කෙරෙයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන්ගනියිද, සිත ප්‍රග්‍රහණය කරයිද, මොනවට පිහිටුවයිද,

’’නූපන් කුසල ධර්‍මයන්ගේ ඉපදීම පිණිස ඡන්දය උපදවයිද, ව්‍යායම් කෙරෙයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන්ගනියිද, සිත ප්‍රග්‍රහණය කරයිද, මොනවට පිහිටුවයිද,

’’උපන්නාවූ කුසල ධර්‍මයන්ගේ ස්ථිතිය පිණිස, නුමුළාව පිණිස, බහුල භාවය පිණිස, විපුල භාවය පිණිස, භාවනාවගේ සම්පූර්‍ණ කිරීම පිණිස ඡන්දය උපදවයිද, ව්‍යායම් කෙරෙයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන්ගනියිද, සිත ප්‍රග්‍රහණය කරයිද, මොනවට පිහිටුවයිද,

’’මහණෙනි, මේ චිත්තය පිළිබඳ බැඳීම් පසේප්‍රහාණය පිණිස මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධානයෝ වැඩිය යුත්තාහුය.

සම්‍යක් ප්‍රධාන වර්‍ගය නිමි.