අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

1. පළමු වෙනි පණ්ණාසකය

1. සම්බොධි වර්‍ගය

9. නවපුග්ගල සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයෝ නවදෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. ඒ නවදෙන කවරහුද?

’’රහතුන් වහන්සේ, රහත් බව ලැබීමට බැසගත් පුද්ගලයා, අනාගාමී පුද්ගලයා, අනාගාමී ඵලය ලැබීමට බැසගත් පුද්ගලයා, සකෘදාගාමී පුද්ගලයා, සකෘදාගාමී ඵලය ලැබීමට බැසගත් පුද්ගලයා, සෝවාන් පුද්ගලයා, සෝවාන් ඵලය ලැබීමට බැසගත් පුද්ගලයා, පෘථග්ජනයාද යනුයි.

’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයෝ නවදෙන ලෝකයෙහි ඇත්තාහ.’’