අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(9) 4. ඉද්‍ධිපාද වර්‍ගය

10. විනිබන්‍ධ ඉද්‍ධිපාද සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පසක් චිත්තයාගේ විනිබන්‍ධයෝය.

’’කවර පසක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම කාමයන්හි පහනොවූ රාග ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ ඡන්දය ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ ප්‍රේම ඇත්තේ වෙයි. පහ නොවූ (කාම) පිපාස ඇත්තේ වේ. පහ නොවූ (කාම) පරිඩාහ ඇත්තේ වේ. පහ නොවු කාම තෘෂ්ණා ඇත්තේ වේ. මහණෙනි, මේ චිත්තය පිළිබඳ විනිබන්ධ පසය.

’’මහණෙනි, මේ චිත්තය පිළිබඳ විනිබන්ධ පසේ ප්‍රහාණය පිණිස සතර ඎද්‍ධිපාදයෝ වැඩිය යුත්තාහුය.

’’කවර සතරක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම ඡන්ද සමාධි පධාන සංඛාරසමන්නාගත ඎද්‍ධිපාදය වඩාද, විරිය සමාධි පධාන සංඛාරසමන්නාගත ඎද්‍ධිපාදය වඩාද, චිත්ත සමාධි පධාන සංඛාරසමන්නාගත ඎද්‍ධිපාදය වඩාද, වීමංසා සමාධි පධාන සංඛාරසමන්නාගත ඎද්‍ධිපාදය වඩාද, මහණෙනි, මේ චිත්තය පිළිබඳ විනිබන්ධ පසේ ප්‍රහාණය පිණිස මේ සතර ඎද්‍ධිපාදයෝ වැඩිය යුත්තාහුය.

ඉද්‍ධිපාද වර්‍ගය නිමි.