අඞ්ගුත්තරනිකායො

නවක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(10) 5. රාගපෙය්‍යාලං

93–243.

නවසඤ්ඤා රාගාභිඤ්ඤා සූත්‍රය

’’මහණෙනි, රාගයාගේ අභිඥානය (විශෙෂයෙන් දැනගැනීම) පිණිස ධර්‍ම නවයක් වැඩිය යුත්තාහ.

’’කවර නවයක්ද යත්? අශුභ සංඥාවය, මරණ සංඥාවය, ආහාරයෙහි ප්‍රතික්කූල සංඥාවය, සියලු ලෝකයෙහි අනභිරත (නොඇල්මේ) සංඥාවය, අනිත්‍ය සංඥාවය, අනිත්‍යයෙහි දුක්ඛ සංඥාවය, දුකෙහි අනාත්ම සංඥාවය, ප්‍රහාණ සංඥාවය, විරාග සංඥාවය, යන මෙයයි. මහණෙනි, රාගයාගේ අභිඥානය (විශෙෂයෙන් දැනගැනීම) පිණිස ධර්‍ම නවයක් වැඩිය යුත්තාහ.

නවන්‍ධානරාගාභිඤ්ඤා සූත්‍රය

’’මහණෙනි, රාගයාගේ අභිඥානය පිණිස මේ නව ධර්‍මයෝ වැඩිය යුත්තාහුය.

’’කවර නවයක්ද යත්? ප්‍රථමධ්‍යානය, වීතීයධ්‍යානය, තෘතීයධ්‍යානය, චතුර්ත්‍ථධ්‍යානය, ආකානඤ්චායතනය, විඤ්ඤාණඤ්චායතනය, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය, සඤ්ඤාවෙදයිතනිරෝධය යන මේ නවයයි. මහණෙනි, රාගයාගේ අභිඥානය පිණිස මේ නව ධර්‍මයෝ වැඩිය යුත්තාහුය.

’’මහණෙනි, රාගයාගේ පරිඥානය පිණිසද, පරික්‍ෂය (ගෙවීම) පිණිසද, ව්‍යය පිණිසද, විරාගය පිණිසද, නිරෝධය පිණිසද, චාගය (අත්හැරීම) පිණිසද, දුරුකිරීම පිණිසද, මේ නව ධර්‍මයෝ වැඩිය යුත්තාහුය.

දොසයාගේද, මොහයාගේද, ක්‍රොධයාගේද, උපනාහ (බද්‍ධ වෛර)යාගේද, මක්ඛයාගේද, පලාසයා අනුන් දොස් සෙවීමේද, ඊෂ්‍යාවගේද, මාත්සර්‍ය්‍යගේද, මායාවගේද, සාඨෙය්‍යාගේද, සාරම්භයගේද, (එකට එක කිරීමේද) මානයාගේද, මදයාගේද, ප්‍රමාදයාගේද, අභිඥානය පිණිසද, පරිඥානය පිණිසද, පරික්‍ෂය පිණිසද, ප්‍රහාණය පිණිසද, ක්‍ෂයය පිණිසද, ව්‍යයය පිණිසද, විරාගය පිණිසද, නිරෝධය පිණිසද, චාගය පිණිසද, පටිනිස්සග්ගය පිණිසද, මේ නව ධර්‍මයෝ වැඩිය යුත්තාහුය’’ යි වදාළ සේක.

(රාගයාගේ පරිඥානය පිණිසද, ’පරික්‍ෂය පිණිස’ ආදී වශයෙන් ඉහත සඳහන් වචන යොදා ඒ ඒ වචන අනුව සූත්‍ර සාදාගත යුතුයි.)

’’භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. සතුටු සිත් ඇති ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්තාහුය.’’

රාගපෙය්‍යාලං නිට්ඨිතං.

නවක නිපාතය නිමි.