ඛුද්දක නිකාය

ඉතිවුත්තකය

1. එකක නිපාතය

1. භොග වර්ගය

2. ද්වෙෂ සූත්‍රය

(ඉතිචුත්තකයේ සෑම සූත්‍රවලම පළමු වෙනි ඡෙදයද අවසාන ඡෙදයද 1 සූත්‍රයේ 1 සහ 4 ඡෙද මෙන් වෙත්.)

(මෙහි 1 සූත්‍රයේ 2 (i) යෙදිය යුතුයි.)

මහණෙනි, ද්වෙෂයවූ එක් ස්වභාව ධර්මය පහකරවූ, මම තොපට අනාගාමිඵලය පිණිස ඇපවෙමි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අරුත වදාළසේක. එහි මේ අර්ථය මෙසේ කියනු ලැබේ. “යම් තරහවකින් දූෂ්‍යවූ සත්වයෝ දුගතියට යෙද්ද, විදර්ශනාව වඩන නුවණැත්තෝ ඒ ද්වෙෂය මනාව දැන පහකෙරෙත්. පහකොට නැවත මේ (කාම) ලොකයට නොපැමිණෙත්යයි.”