ඛුද්දක නිකාය

ඉතිවුත්තකය

1. එකක නිපාතය

1. භොග වර්ගය

4. ක්‍රොධ සූත්‍රය

(මෙහි 1 සූත්‍රයේ 2 (i) යෙදිය යුතුයි.)

මහණෙනි, ක්‍රොධයවූ එක් ධර්මය දුරුකරවු, මම තොපට අනාගාමිඵලය පිණිස ඇපවෙමියි.

මේ අර්ථය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක. එහි මේ අර්ථය මෙසේ කියනු ලැබේ.

“යම් ක්‍රොධයකින් කිපියාවූ සත්වයෝ දුගතියට යෙද්ද, පණ්ඩිතයෝ ඒ ක්‍රොධය මනාව දැන පහකෙරෙත්, පහකොට නැවත මේ (කාම) ලොකයට කිසි කලෙකත් (ඉපදීම් වශයෙන්) නොපැමිණෙති”යි