ඛුද්දක නිකාය

ඉතිවුත්තකය

3. තික නිපාතය

1. මාරධෙය්‍ය වර්ගය

1. අකුසල මූල සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ අකුසල්මුල් තුනක් වෙත්. කවර තුනක්ද යත්? ලොභය අකුසල් මුලෙක, ද්වෙෂය අකුසල් මුලෙක, මොහය අකුසල් මුලෙක. මහණෙනි, මේ වනාහි අකුසල් මුල් තුන වෙත් යයි.

මේ අර්ථය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක. එහි මේ අර්ථය මෙසේ කියනු ලැබේ.

“තමා කෙරෙහි උපන් ලොභයද ද්වෙෂයද මොහයද පොත්ත හරයකොට ඇතිඋණ බටාදීගස් ස්වකීය පීදීම මෙන් ලාමක සිත් ඇති පුද්ගලයා මත්තෙහි විපාක අවස්ථාවෙහි පෙළත් යයි”