ඛුද්දක නිකාය

ඉතිවුත්තකය

3. තික නිපාතය

1. මාරධෙය්‍ය වර්ගය

5. එසනා සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ සෙවීම් තුනක් වෙත්. කවර තුනක්ද යත්? කාමයන්ගේ සෙවීමය, භවයන්ගේ සෙවීමය, බ්‍රහ්මචරියාවගේ සෙවීමය (යනතුන වෙත්.)

“මහණෙනි, මේ සෙවීම් තුන වෙත්යයි මේ අර්ථය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක. එහි මේ කරුණ මෙසේ කියනු ලැබේ.

“එකඟ සිත් ඇත්තාවූ සම්‍යක් ප්‍රඥාව ඇත්තාවූ සිහි ඇත්තාවූ බුද්ධ ශ්‍රාවකතෙම සෙවීම්ද සෙවීම් ඉපදීමට හෙතුවූ අවිද්‍යාදීන්ද දනීද,

“යමෙකුගේ මේ සෙවීම් නිරුද්ධ වෙද්ද, සෙවීම් ක්ෂය කිරීමට පමුණුවන මාර්ගයද විශෙෂයෙන් දනීද, මහණ තෙම සෙවීම් ක්ෂයවීමෙන් තෘෂ්ණාව නැත්තේ පිරිනිවියේයයි.”