ඛුද්දක නිකාය

ඉතිවුත්තකය

3. තික නිපාතය

3. දිට්ඨ වර්ගය

6. අවුට්ඨිකසම සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ (සත්ව) ලොකයෙහි තුන් පුද්ගල කෙනෙක් ඇත්තාහුය, විද්‍යමාන වන්නාහුය, කවර තුන් පුද්ගලයෝද යත්? නොවසින මෙඝය වැසි වලාකුළ සමාන පුද්ගලයාය එක් ප්‍රදෙශයකට වසින මෙඝය සමාන පුද්ගලයාය සියලු තන්හි වස්නා මෙඝය සමාන පුද්ගලයාය (යන තිදෙනය.)

“මහණෙනි, නොවස්නා මෙඝය වැනි පුද්ගල තෙම කෙසේ වේද? මහණෙනි. මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක්තෙම මහණ බමුණෝය, දුගී මගීහුය යන මොවුන්ට ආහාරය, පානවර්ගය, වස්ත්‍රය, මල්ය, සුවඳය විලවුන්ය (ඇඳ පුටු පලස් ආදී) හෝනාදෑය ගෙවල්ය පහන්ය, (යන කිසිවක්) නොදෙන්නේ වේද මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගලතෙම නොවස්නා මෙඝය බඳු වේ.

“මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගලතෙමේ (එක්) දේශයකට වස්නා මෙඝය වැනි වේද? මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තෙමේ අහරද පාන වර්ගද වස්ත්‍රද යහන්ද මල් ගඳ විලවුන්ද සයනාසන ගෘහ පහන් උපකරණද ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ දිළින්දෝය, මග යන දුප්පතුන්ය, පුලන්නෝය, සිඟන්නෝය යන මොවුන් අතුරෙන් ඇතැම් කෙනෙකුන්ට දෙන්නේ වෙයි. ඇතැම් කෙනෙකුන්ට නොදෙන්නේ වෙයි, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙමේ (එක්) දේශයකට වස්නා මෙඝය බඳු වේ.

“මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගලතෙමේ හැමතන්හි වස්නා මෙඝය බඳු වේද? මහණෙනි, මහණ බමුණන්ටද දුගී මගීන්ටද ගුණවණා ඉල්ලන්නවුන්ටද සිඟන්නන්ටද යන සියල්ලන්ටම ආහාරද පාන ජාතිද වස්ත්‍රද යහන්ද මල් ගඳ විලවුන්ද සයනාසනද ආවාසය පහන් යන මෙයද දෙන්නේ වේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගලතෙමේ සියලු තන්හි වස්නා මේඝය බඳු වේ.

“මහණෙනි, මේ තුන්පුද්ගලයෝ වනාහි මේ ලොකයෙහි ඇත්තාහුය විද්‍යමාන වන්නාහුයයි.”

“භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අර්ථය වදාළ සේක. එහි මේ අර්ථය මෙසේ කියනු ලැබේ.

“(යමෙක්) අහරද පාන වර්ගද භොජන වර්ගද ලැබ ශ්‍රමණයනට නොදේද, බ්‍රාහ්මණයනටත් නොදේද, දුගී මගී යදියනටත් නොදේද, තමාගේ කොටසින් බෙදාදීමකුත් නොකෙරේද,

“ඒකාන්තයෙන් එබඳු (තද මසුරුවූ) ඒ නිහීනවූ පුරුෂයා නොවස්නා මෙඝය බඳුයයි (පණ්ඩිතයෝ) කියත් (යමෙක්) සමහරුන්ට නොදේද, සමහරුන්ට දේද, ඒකාන්තයෙන් ඔහු (එක්) ප්‍රදෙශයකට වස්නා මෙඝය බඳු යයි නුවණැති දනෝ කියති.

“ඒ පුද්ගලතෙම සියලු සත්නට අනුකම්පාව කරන්නේ තුටුපහටු සිත් ඇත්තේ වපුරන්නාක්, මෙන් කෙරේද, දෙවු දෙවුයයි කියාද,

“යම්සේ වනාහී මෙඝය ශබ්ද කොට ගුගුරා වස්නේද දියෙන් ගොඩද වළද ගලමින් පුරාද,

“එපරිද්දෙන්ම මේ සත්ව ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් මහා මෙඝය වැනි වේ. (තමාගේ) උට්ඨාන වීර්යයෙන් ලබන ලද (යම්) ධනය වේද, දැහැමින් රැස්කොට (උපන්) ආහාර පානයෙන් මනාව පැමිණියාවූ යාචකයන් පිනවායයි.’