ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

2. සීල වර්ගය

12. නිග්‍රොධ මිගජාතකය

නිග්‍රොධ මුවරජහුම සේවනය කරන්නේය. ශාඛනම් මුවරජ කරා නො එළඹෙන්නේය. ශාඛනම් මුවරජ සමීපයෙහි ජීවත්වීමට වඩා නිග්‍රොධ මුව රජුවෙත මියයාම උතුම් වන්නේයයි” කීයේය.

නිග්‍රොධමිගජාතකං දුතියං.