ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

2. සීල වර්ගය

13. කණ්ඩින ජාතකය

“කණ්ඩින නම් ඇති ඇතුල්වීම් අර්ථයෙන් ශල්‍යනම්වූ ඊතලය ඇති දැඩිකොට විදිනාවූ පුරුෂයාට නින්දා වේවා යම් ජනපදයෙක්හි ස්ත්‍රියක් තොමෝ එෛශ්චර්යයෙහි සිට සංවිධාන කරන්නීද ඒ ජනපදයට නින්දාවේවා යමක්හු ස්ත්‍රීන්ගේ වසඟයට ගියාහුද ඒ සත්වයෝද නින්දා කටයුත්තාහුයයි.’

කණ්ඩිජාතකං තතියං.