ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

2. සීල වර්ගය

19. ආයාචිත භත්ත ජාතකය

“ඉදින් මිදෙනු කැමැත්තෙහි නම් පරලොව දුකෙන් මිදෙව, ප්‍රාණඝාත ආදී දුශ්චරිතකොට දැන් මිදෙන්නෙහිද, මතු පාප කර්මයෙන් බැඳෙන්නෙහිය. නුවණැත්තෝ මෙපරිද්දෙන් නොමිදෙත්, අඥානයාගේ ප්‍රාණඝාතකොට මෙලොව මිදීම බැඳීමයයි’ වදාළේය.

ආයාචිතභත්තජාතකං නවමං.