ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

2. සීල වර්ගය

20. නළපාන ජාතකය

“ගොඩට නැංගාවූ පියවර නොදැක දියට බැස්සාවූ පියවරද දැක බට නළයකින් ජලය පානය කරන්නෙමු. තෝ මා නොම වධකරන්නෙහි යයි” කීයේය.

නළපානජාතකං දසමං.

සීලවග්ගො දුතියො.