ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

7. බීරණත්ථම්භක වර්ගය

217. සෙග්ගු ජාතකය

“සියලු ලෝවැසිතෙම මේ කාමසේවනය හේතුකොටගෙණ සතුටුවූයේ විය.

“සෙග්ගු නම් තැනැත්තිය, ග්‍රාම ධර්මයෙහි අදක්ෂයෙහිද, කුමාරිකාවූ තෝ මා විසින් අත්ගන්නා ලද්දී මහ වනයෙහි අද හඬන්නෙහිය. “තිගේ ස්වභාව ධර්මය කිනම්ද?

“යමෙක් දුකින් පහකරණ ලද්දාවූ මට පිහිටවන්නේද මාගේ ඒ පියතෙමේ වනයෙහි ද්‍රොහිකම් කෙරෙයි. ඒ මම වනය මැද කවරෙකුට හඬා කියම්ද? යමෙක් රක්ෂා කරන්නේද, හෙතෙමේ සැහැසි කම් කෙරේයයි” කීයේය.

සෙග්ගුජාතකං සත්තමං.