ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

8. කාසාව වර්ගය

221. කාසාව ජාතකය

“පහනොකරණලද කෙලෙස් කසට ඇති යමෙක් කාෂාය වස්ත්‍රය වැළඳගන්නේද, ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් හා පරමාර්ථ සත්‍යයෙන් පහවූ ඒ පුද්ගලයා සිවුරට නුසුදුසුයි.

“යමෙක් වනාහි දුරුකරණලද කෙළෙස් කසට ඇත්තෙක් වන්නේද, ශීලයන්හි මනාව පිහිටියේද ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් හා වාක් සත්‍යයෙන් යුක්තවූයේද, හෙතෙම ඒකාන්තයෙන් කාෂාව වස්ත්‍රයට හෙවත් සිවුර දැරීමට සුදුසු යයි” වදාළේය.

කාසාවජාතකං පඨමං.