ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

8. කාසාව වර්ගය

222. චුල්ලනන්දිය ජාතකය

“පාරාසරිය නම් බමුණු තෙම තෝ පාපය නොකරවයි යම්බඳු පාපයක් කරණලදද, තෝ පසුව තැවෙන්නේය කියා යම් වචනයක් එකල්හි කීයේද, මේ ආචාර්යයාගේ කීමයි.

“පුරුෂතෙම යම් පාප කෙනෙකුන් කෙරේද, ඒ පාපයන් තමා කෙරෙහි දකියි. යහපත කරන්නේය. යහපත දකියි. පව් කරන්නේද, අයහපතම දකියි. යම්බඳුවූ බිජුවට වපුරාද එබඳුවූ ඵලයක් හැරගණීයයි” කීයේය.

චූළනන්දියජාතකං දුතියං.