ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

8. කාසාව වර්ගය

224. කුම්භීල ජාතකය

“වානරේන්ද්‍රය, වාක් සත්‍යයද, පරීක්ෂාඥාන ධර්මයද අකම්ප්‍යවූ ධෛර්යයද, පරිත්‍යාගයද යන මේ ධර්මයෝ සතරදෙන තොපට මෙන් යම් පුද්ගලයෙකුට විද්‍යමාන වෙද්ද, හෙතෙම සතුරා ඉක්ම පවතියි.

“සත්‍යය, ප්‍රඥාවය, ධෛර්යය, ත්‍යාගය යන මේ ඉතා යහපත්වූ ගුණයෝ යමෙකුට නැද්ද, හෙතෙම සතුරා ඉක්ම නොපවතින්නේයයි” කීයේය.

කුම්භිලජාතකං චතුත්ථං.