ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

8. කාසාව වර්ගය

229. පලාසි ජාතකය

“උතුම්වූ හස්ති නමැති මේඝයන්ගෙන්ද, අග්‍රවූ තරංග මාලාවන්ගෙන්ද, ඊතල නමැති වර්ෂාවන් ඇති රථ නමැති තරංග මාලාවන්ගෙන්ද, කඩු මිටි ඇත්තාවූ ඉතා පරිභ්‍රමණය කොට දැඩිව පහර දෙන යොධයන්ගෙන්ද, හාත්පසින් තක්සලා නුවර වට කරණ ලද්දීය.

“නානාප්‍රකාරයෙන් මහත් නාද කරන්නාවූ තෙපි ඇතුන් හා සමග ඉදිරියට දුවව් පනිව්, අද මහත්වූ ඝොෂාවෙක් පවත්වාවා, ගර්ජනා කරන්නාවූ මේඝයාගේ විදුලි ගැසීමක් මෙන් වහා නුවර වට කරවයි.” කීයේය.

පලායිතජාතකං නවමං.