ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

9. උපාහන වර්ගය

231. උපාහන ජාතකය

“පුරුෂයාහට සුවපිණිස යම්සේ ගන්නාලද උපහාණයෝ (සෙරෙප්පු සපත්තු) දුක් එළවත්ද, ග්‍රීෂ්මයෙන් විශෙෂයෙන් තැවුනාවූ පාදතලයෙන්, පීඩිතවූවාහු, ඒ පුරුෂයාගේම පාදයන් කා වණ කරන්නාහුය.

“එපරිද්දෙන් යම් හීණ කුලයෙහි උපන්නාවූ අනාර්ය පුද්ගලතෙම ගුරුවරයා කෙරෙන් විද්‍යාස්ථානයක්ද, ශ්‍රැතයක්ද, ඉගෙණගෙන, එහි උගත් ශිල්පයෙන් හෙතෙම එයම කන්නේය. අනාර්ය පුද්ගලතෙම උපාහණ බඳුවේයයි” කියනු ලැබේ.”

උපාහනජාතකං පඨමං.