ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

9. උපාහන වර්ගය

232. වීණාථූන ජාතකය

“මේ කාරණය තනිව සිතනලදද, මේ කුදුමිනිසා (මහළු නමුත් නුවණනැති හෙයින්) බාළයෙක. තම ශක්තියෙන් යා නොහැක්කෙක පින්වතිය, කොටවූ අත්පා ඇති. පිටින් කුදුවූවකු හා එක්වන්නට තී සුදුසු නොවෙහිය.

“කුදු පුරුෂයා පුරුෂයන්ට උතුමෙකැයි සිතන්නාවූ මම කුදුවූවහු කැමතිවීමි. ඒ මේ කුදා සිඳිනාලද තත් ඇති වීණා දණ්ඩක් මෙන් හැකුළුනේ සයනය කෙරේයයි” කීයේය.

වීණාගුණජාතකං දුතියං.