ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

9. උපාහන වර්ගය

233. විකිණ්ණක ජාතකය

“ඒකාන්තයෙන් යම් තැනෙක්හි කැමැත්තෙහි නම් එතැන්හි යව, ධර්ම ස්ථානයෙහි හුලෙන් විදිනා ලද්දෙහිය. මත්ස්‍යයන් ලුහු බඳින්නාවූ ලොල්වූ තෝ බෙර වැයීම් සහිතවූ බත කරණකොට ගෙන නටුයේ විය.

“ලොකාමිෂවූ පඤ්චකාමයට අනුව දුවන්නාවූ සිතට වසඟව පවත්නාවූ පුද්ගලයා එපරිද්දෙන්ම වැනසේ. හෙතෙම නෑ යහළුවන්ගේ මැද මත්ස්‍යයන් අනුව ගියාවූ කිඹුලා මෙන් වැනසේයයි” කීයේය.

විකණ්ණජාතකං තතියං.