ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

9. උපාහන වර්ගය

234. අසිතාභූ ජාතකය

“තා කෙරෙහි යම්බඳුවූ මාගේ කාමයෙක් පහව ගියේද, දැන් තෝම කෙළෙහිය. කියතකින් කපනලද ඇත් දළයක් මෙන් ඒ මේ කාමය තෙම නොගැලපිය හැක්කේය.

“ඒ ඒ වස්තුවෙහි අධික ආශා ඇත්තේ අධික ලෝභයෙන්ද, අතිලෝභ සංඛ්‍යාතවූ මදයෙන්ද අසිතාභු නම්වූ රාජ කන්‍යාවගෙන් පිරිහුනු මාමෙන් අර්ථයෙන් මෙසේ පිරිහේයයි” කීයේය.

අසිතාභූජාතකං චතුත්ථං.