ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

10. සිගාල වර්ගය

241. සබ්බදාඨ ජාතකය

“හිවලා පිරිවර නිසා මානයෙන් දැඩිවූයේ පිරිවරින් ප්‍රයෝජන ඇත්තේ මහත්වූ සම්පත් භූමියකට පැමිණියේය. සියලු දළ ඇති සතුන්ට රජ විය.

“එපරිද්දෙන්ම මිනිසුන් අතුරෙහි යමෙක් පිරිවර ඇත්තේ වේද, හෙතෙම වනාහි දළ ඇත්තවුන්ට රජවූ හිවළා මෙන් එහිලා මහත්වූයේ වන්නේයයි” කීයේය.

සබ්බදාඨිජාතකං පඨමං.