ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

10. සිගාල වර්ගය

242. ශුනඛ ජාතකය

“අඥානවූ යම් බල්ලෙක් මේ වරපට ඒකාන්තයෙන් නොකයිද, බන්ධනයෙන් මිදුනේද, බඩපුරා කෑයේද, ගෙට යන්නේය.

“මාගේ සිතෙහි මා විසින් තොපගේ කථාව තබන ලදී. නැවත මාගේ හෘදයෙහි තොපගේ කථාව කරණ ලද, නැගීයන්ට සුදුසු කාලයද බලාපොරොත්තුවෙමි. යම්තාක් ජනතෙමේ නිද්‍රොපගත වේවායි” කීයේය.

සුනඛජාතකං දුතියං.