ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

10. සිගාල වර්ගය

243. ගුත්තිල ජාතකය

“සත් තතක් ඇති ඉතා මිහිරිවූ සිත් කළුවූ වීණාව ගායනා කරණ ආකාරය කීමි. හෙවත් වීණා ශිල්පය ඉගැන්වීමි. ඒ මාගේ ශිෂ්‍යයා මා රඟමඬලෙහි තමා හා වාදයට කැඳවයි. කෝශිය ගොත්‍ර ඇත්ත මට පිළිසරණවෙව.”

“යහළුව, මම සරණව තා රක්නෙමි. මම ඇදුරන් පුදන්නෙක්මි. ශිෂ්‍යයා තා නොදිනන්නේය. ආචාර්යයා නුඹ ශිෂ්‍යයා පරදවා ජය ගන්නෙහියයි” කීයේය.

ගුත්තිලජාතකං තතියං.