ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

10. සිගාල වර්ගය

244. විථිවච්ඡ ජාතකය

“යමක් දකීද, එය නො කැමති වෙයි. යමක් නොදකීද එය වනාහී කැමති වෙයි. බොහෝ කලක් ඇවිදින්නේයයි සිතමි. හෙතෙම යම් ජල රහිත ගංගාවක් කැමතිද, එය නොම ලබන්නේය.

“යමක් ලැබේද එයින් සතුටු නොවේ. ලබන්නට ප්‍රාර්ථනා කෙරෙයි. යමක් යමක් ප්‍රාර්ථනා කොට ලදද ඒ ඒ වස්තුවට නින්දා කරයි. එසේමැයි තෘෂ්ණාව නම් සීමාව ඉක්මවූ රූපාදීන් අරමුණු කොට ඇත්තීය. පහවූ තෘෂ්ණා ඇත්තවුන්ට නමස්කාර කරන්නෙමු” කීයේය.

විගතිච්ඡ ජාතකං චතුත්ථං.