ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

10. සිගාල වර්ගය

245. මූල පරියාය ජාතකය

“පෙරවරු ආදී කාලය තෙම තමා හා සමඟ සියලු සත්වයන් කන්නේය. යම් බඳුවූ කාලය කෑවාවූ සත්වයෙක් ඇද්ද, හෙතෙම තෘෂ්ණාව වැඩීය.

රෝම ඇති මහත්වූ බොහෝවූ මිනිසුන්ගේ ශීර්ෂයෝ දක්නා ලැබෙත්. ඒ හිස්ද බෙල්ලෙහි තබන ලද්දාහුය. මෙහිලා කන් ඇත්තෝ හෙවත් ප්‍රඥාවත්හු සමහර කෙනෙකියි” වදාළේය.

මූලපරියායජාතකං පඤ්චමං.