ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

2. දුක නිපාතය

10. සිගාල වර්ගය

248. කිංසුකොපම ජාතකය

“තොප හැමදෙනා විසින් කෑලගස දක්නා ලදී. මෙහි කුමකට සැකකරව්ද? සියලු තන්හි රථාචාර්යා තොප විසින් නොම විචාරණ ලද්දේය.

“එපරිද්දෙන් සියලු විදර්ශනා නුවණින් යම් කෙනෙකුන් ධර්මයෝ නොදන්නා ලද්දාහුද, ඔහු ඒකාන්තයෙන් කෑල ගසෙහි සැක ඉපදවූ සහෝදරයන් සතරදෙනා මෙන් ධර්මයන්හි සැක කෙරෙත්යයි” වදාළේය.

කිංසුකොපමජාතකං අට්ඨමං.