ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

1. සංකප්ප වර්ගය

253. මණිකණ්ඨ ජාතකය

“මේ මාණික්‍ය රත්න හේතුවෙන් මට ආහාරයද පානයද බොහෝ කොට ශ්‍රෙෂ්ඨව උපදී. එය තට නොදෙමි. ඉක්මවා යාඥා කෙළේවෙහිය එසේහෙයින් තාගේ ආශ්‍රමයටද නැවත නොඑන්නෙමි.

“මුවහත් තබනලද කඩුවෙන් යුක්ත අත් ඇති බාල පුරුෂයෙකු මෙන් මැණික්ගල මගෙන් ඉල්වමින් තැති ගැන්වූවෙහිය. තට එය නොදෙමි. අධික කොට යාඥා කෙළෙහිය. එහෙයින් තාගේ ආශ්‍රමයටද නැවත නොඑන්නෙමි.

“යම් පුද්ගලයෙකුට යම් වස්තුවක් ප්‍රියයයි දන්නේද, ඒ වස්තුව නොඉල්ලන්නේය. කුමක්හෙයින්ද යත්? පමණ නොදැන අධික කොට යාඥා කිරීමෙන් යාචකයා ද්වෙෂ කටයුතු වන්නේය. එසේමැයි බමුණා විසින් මැණික ඉල්වනලද මණි කණ්ඨක නම් නාරජ එතැන්පටන් නොදැක්මට ගියේ යයි” කීයේය.

මණිකණ්ඨජාතකං තතියං.