ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

1. සංකප්ප වර්ගය

254. කුණ්ඩක කුච්ඡි සින්ධව ජාතකය

“අශ්ව වෘෂභාදීන් විසින් කා ඉතිරිවූ තණ අනුභව කොට ඉතිරිවූ කැඳ වතුරද කුඩුද අනුභවකොට වැඩුනෙහි එසේ හෙයින් තට මේ භොජනය විය. කුමක් හෙයින් දැන් එය අනුභව නොකළෙහිද?

“යම් තැනෙක්හි බොහෝදෙන පුරුෂයා ජාතියෙන්ද ආචාර විනයෙන්ද නොහඳුනත්ද, මහා බමුණ, එතැන්හි හුළුකැන් දියද කුඩුද අනුභව කෙළෙමි.

“මේ උතුම් අශ්වතෙම යම්බඳුද, එසේවූ මා තෝ වනාහි දන්නෙහි, දන්නාවූ තා කරා දන්නෙක්වූ මම අවුත් තොපගේ කුඩු අනුභව නොකරමියි” කීයේය.

කුණ්ඩකකුච්ඡිසින්ධවජාතකං චතුත්ථං.