ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

1. සංකප්ප වර්ගය

255. ශුක ජාතකය

“යම්තාක් ඒ විහංගම නම්වූ ගිරාතෙම භොජනයෙහි පමණ දැනගත්තේද? ඒතාක් කල් බොහෝ කලක් පැමිණියේය. මෑණියන්ද පොෂ්‍ය කෙළේය.

“යම් කලෙක්හි වනාහි ඒ ගිරාතෙම අධික කොට ආහාරය අනුභව කෙළේද, හෙතෙම පමණ නොදන්නේ වීද, එකල්හි ඒ සමුද්‍රයෙහිම ගිලුනේය.

“යම් හෙයකින් ආහාරයෙහි පමණ නොදන්නෝ වනාහි සමුද්‍රයෙහි ගිලෙද්ද, ආහාරයෙහි පමණ දන්නෝ නොගිලෙන්නාහුද, එහෙයින් භොජනයෙහි පමණ දන්නා බවද ගිජු නොවන බවද ප්‍රශස්ත යයි” කීයේය.

සුකජාතකං පඤ්චමං.