ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

1. සංකප්ප වර්ගය

256. ජරූදපාන ජාතකය

“මහළු ලිඳක් කනින්නාහු දියෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තාවූ වෙළෙන්දෝ කළු යකඩද, තඹද, සුදු ඊයම්ද, කළු ඊයම්ද, රිදීද, රත්රන්ද, මුතුද, වෛදූර්ය මාණික්‍යයද ලැබූහ. එයින් නොසතුටුවූ ඒ වෙළෙන්දෝ වැඩි වැඩිය සෑරූහ.

“ඔවුන් එහි තේජස් ඇත්තාවූ දරුණුවූ සර්පයෙක් තමාගේ විෂ තේජසින් පහළේය එහෙයින් කනින්නේය. අධික කොට නොකණින්නේය. කුමක් හෙයින්ද යත්? අතිශයින් සාරණ ලද්ද වනාහි ලාමකවේ. පමණට කැණීම හේතුකොට ගෙන මුක්තාදි වස්තුව ලබන ලදී. අධික කොට කැණීමෙන් ලබන ලද වස්තුවද නසන ලදැයි” කීයේය.

ජරූදපානජාතකං ඡට්ඨං.