ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

1. සංකප්ප වර්ගය

257. අදාසමුඛ ජාතකය

“මෙතෙම ගෘහයන් සම්බන්ධව දක්ෂයෙක් නොවේ. ලොල්වූ රැලි වැටුනු මුහුණු ඇති මෙතෙම කළ කළ දෙයක් වනාහි දූෂ්‍ය කරවන්නේය. එසේමැයි මේ වඳුරන්ගේ කුලය මෙබඳු ස්වභාවය ඇත්තේයි.

“පරීක්ෂණ ඥානයෙන් යුක්තවූවෙකුට මෙසේවූ ලෝමය නැත. මෙතෙම අනුන් අස්වසන්නාවූ මෘගයෙක් නොවෙයි. මෙතෙම කිසිවක් නොදනී යයි මට ජන සන්ධ රජහු විසින් අනුශාසනා කරණ ලදී.

“මව හෝ පියා හෝ සහෝදරයෙකු හෝ නැගණියකු හෝ යහලුවෙකු හෝ එබඳුවූ පුරුෂයෙක් පොෂණය නොකරන්නේ යයි මට දශරථ නම් රජහු විසින් අනුශාසනා කරණ ලදී.

ගාමණිචන්ද ජාතකං සත්තමං.