ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

1. සංකප්ප වර්ගය

258. මන්ධාතු ජාතකය

“චන්ද්‍ර සූර්ය දෙදෙනා යම් පමණ තැන් පරිහරණය කෙරෙත්ද, යම් පමණවූ දිසාවන් බබුලුවත්ද, යම්තාක් බබළන ස්වභාව ඇත්තාහුද, ඒතාක් තැන්වල භූමිය ඇසුරු කළාවූ යම් ප්‍රාණීහු ඇත්ද, ඒ සියල්ලෝම මන්ධාතු රජහුගේ දාසයෝය.

“කහවණු වර්ෂාවෙන්ද කාමයන්හි තෘප්තියෙක් විද්‍යමාන නොවේ. එහෙයින් කාමයෝ අල්පවූ ආස්වාද ඇත්තෝ යයි දුක් වූවාහුයයි මෙසේ පණ්ඩිතතෙමේ දැන

“ඒ පුරුෂතෙම දිව්‍යවූ කාමයන්හිද ඇල්මට නොපැමිණේ. එසේමැයි සමයක් සම්බුද්ධයන්ගේ ශ්‍රාවකතෙමේ තෘෂ්ණාවගේ ක්ෂය කිරීමයයි කියනලද නිවනෙහි ඇලුනේ වෙයි” වදාළේය.

මන්ධාතුජාතකං අට්ඨමං.