ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

1. සංකප්ප වර්ගය

259. තිරීට වච්ඡ ජාතකය

“මේ තපස්වියාගේ විද්‍යායෙන් නිපදවූ කිසිවක් නැත. තාගේ නෑයෙකුදු නොවේ තාගේ වනාහි යහළුවෙකුත් නොවේ. තවද කවර නම් කරුණකින් තිරීට වච්ඡ නම් ත්‍රි දණ්ඩයක් ඇති මෙතෙම අධිකවූ රස ඇති හෙයින් අග්‍ර නම්වූ පිණ්ඩය හෙවත් මේ බත අනුභව කෙරේද,

“යුද්ධ භූමියෙහි පරදවන ලද දුකට පැමිණියාවූ හුදකලාවූ මට විපත්තියෙහි අනුග්‍රහ කොට දරුණුවූ ජල දුර්ග වනයෙහි ලිඳෙහි වැටීහුන් මට අත දික්කෙළේය. ඒ කාරණයෙන් දුකින් පෙළුනාවූ මම ලිඳෙන් ගොඩ නැංගෙමි.

“මේ තාපසයාගේ කටයුත්තෙන් මෙහි පැමිණියෙමි. යමයාගේ විෂයෙන් හෙවත් පරලොවින් මිදී මනුෂ්‍ය ලොකයෙහි වසමි. පුත්‍රය, තිරීට වත්ස නම් තාපසතෙම ලාභයට සුදුසුය. මොහුට භොගය හෙවත් පරිභොග කටයුතුවූ ප්‍රත්‍යයද දෙවු. යාග කටයුතුවූ යාග ද්‍රව්‍යද දෙවයි නියෝග කළෝ

තිරීටවච්ඡජාතකං නවමං.