ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

261. පදුම ජාතකය

“යම්සේ හිස කෙස්ද රැවුල්ද කැපු කැපුසේ නැවත හටගනීද එපරිද්දෙන් තාගේ නාශිකාව නැවත හටගණීවා. අප විසින් ඉල්වන ලද්දේ පියුමක් දෙව,

“යම්සේ ශරත් කල්හි ගෙණ තිබූ සරු බිජුවට කෙතෙහි වපුරණ ලද්දේ හටගණීද, එපරිද්දෙන් තාගේ නාශිකාව හටගණීවා. යාඥා කරණ ලද්දේ පියුමක් දෙව,

“පද්මයන් අපට දෙන්නේ යයි සිතා මොහු දෙදෙන වනාහි මිථ්‍යා ප්‍රලාප කියත්. නැළවිලි වචන කියත්. ඔහු කියන්නාහු හෝ නොකියන්නාහු හෝ නාශිකාවගේ හටගැණීමක් නැත. යහළුව ඉල්වන ලද්දේ පියුම් දෙවයි” කීයේය.

පදුමජාතකං පඨමං.