ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

263. චුල්ල පලොහන ජාතකය

“ජලය නොසෙල්වෙන කල්හි තෙමේම ඉර්ධියෙන් අවුත් ස්ත්‍රිය හා මිශ්‍ර බවට පැමිණ මහා සාගරයෙහි ගැලෙන්නෙහිය.

“මේ ස්ත්‍රීහු නම් කාමාවර්තයෙන් ආවර්තනය කරණ හෙයින් ආවර්තනීහ. මහත්වූ මායා ඇත්තාහ. ශ්‍රෙෂ්ඨචර්යාවන් විනාශ කිරීමෙන් පුරුෂයන් අපායෙහි ගල්වත්යයි මෙසේ දැන ඇය දුරින්ම දුරු කරන්නේයි.

“මේ ස්ත්‍රීහු මේ තමන්ගේ කැමැත්තෙන් හෝ වස්තු ලාභය හේතුකොට ගෙන හෝ යමක්හු සේවනය කෙරෙත්ද? ස්වකීය ස්ථානය දවන ගින්න මෙන් වහා ඒ සේවනය කළහු දවත් යයි” කීයේය.

චූළපලොභන ජාතකං තතියං.